Aydınlatma Metni ve Başvuru Formu

I. Veri Sorumlusunun Kimliği

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Trend Kuru Temizleme Tekstil Ürünleri Geliştirme San. Ve Tic. A.Ş (Trend Kuru Temizleme veya “Şirket”) tarafından hazırlanmıştır. Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırladığımız işbu “Bilgilendirme” yazısı ile sizlere hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’ nın 11. Maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgi vermek isteriz. Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah etmiş olduğumuz şekilde ve resmi mevzuat sınırları çerçevesinde işlemekte, kaydetmekte, aktarmakta, paylaşmakta ve saklamaktayız. Şirketimiz, işbu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ ni yürürlükteki resmi mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar. TREND KURU TEMIZLEME TEKSTIL URUNLERI GELISTIRME SAN. VE TIC. A.S.

Adres : Firuzköy Mah. Necip Fazıl Kısakürek Cd.No:1/1 34310 Avcılar, İSTANBUL

Telefon : +90 212 715 24 24
E-Posta : info@trendyikama.com
Kep adresi : trendkurutemizleme@hs01.kep.tr

II. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasının Amacı:

Şirket Esas Sözleşmesinde detaylı olarak belirtilen alanlarda faaliyet gösteren şirketimiz tarafından, gerek ilgili kurumların düzenlemeleri gerekse akdettiğimiz sözleşmeler nedeniyle sözlü, yazılı ya da elektronik kişisel verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz, şirketimizin faaliyet konuları ile ilgili hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini arttırabilmek, şirketimizin satış, pazarlama ve sair faaliyetlerini yerine getirebilmek, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla kullanılacaktır. Kişisel verileriniz, açık rızanız bulunmadan yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup, yasal yükümlülükler ve resmi kurum/kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ya da aktarılmayacaktır. Şirketimiz, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; müşterilerin açık rızasına istinaden veya tabi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde, siz müşterilerimize katma değerli hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla, yurt içinde ya da yurt dışındaki iştiraklerimizle ve doğrudan veya dolaylı bağlı şirketlerimizle ve ortak girişimlerimizle veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile ve yeterli önlemler alınmak kaydıyla, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz yurt içinde ya da yurt dışındaki kurumlar, tedarikçiler, yetkili satıcılar/bayiiler/iş ortaklarımız ile paylaşabilecektir. Yukarıda bahsi geçen amaçlar başta olmak üzere, aşağıda yer verilen amaçlarla doğru orantılı olarak; Kanun’un 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir:

• Kimlik Verisi Talep / Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi• İletişim Verisi İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi• Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması, Denetimi ve İcrası• Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi• Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi• Çalışanlar için İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi• Çalışanlar için Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi• Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi• Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi• Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Şekilde Yerine Getirilmesi• Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi• Fiziksel Mekan Denetimi ve Güvenliğinin Yerine Getirilmesi• Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi• Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi• İç Denetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi• İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması• İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi• İş Süreçlerinin Sağlanması ve İyileştirilmesine Yönelik Önlemlerin Alınması• İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası• Kuruluş ve Organizasyon Şema Yönetimi• Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi• Pazarlama/Analiz Çalışmaları**• Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi• Sözleşme Süreçleri/Sözleşmenin kurulması ve/veya ifası• Şirket Operasyonlarının Güvenliğinin Temini• Şirketin Sunduğu Ürün veya Hizmetlerden En Yüksek Faydanın Elde Edilmesi İçin İlgili Süreçlerin Planlanması ve İcrası• Talep/Şikayet/Öneri Takibi• Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini• Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yönetilmesi• Ürün ve Hizmetlerin Satın Alım Süreçlerinin Faaliyetleri• Ürün ve Hizmetlerin Satış ve Pazarlaması İçin Pazar Araştırması Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası• Ürün ve/veya Hizmetlerin Satış Süreçlerinin Planlanması ve İcrası• Ürün ve/veya hizmetlerin tahsis ve/veya değerlendirme süreçlerinin oluşturulması ve/veya takibi• Ürün ve/veya Hizmetlerle İlgili Pazarlama, Tanıtım, Değişiklik ve Bakım Hizmetlerinin İcrası** Verilerin Doğru ve Güncel Olmasının Sağlanması • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

** ile işaretli amaçlar, müşterilerin açık rızaları kapsamında yerine getirilecek olan işleme amaçlarını ifade eder.

III. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Trend Kuru Temizleme Tekstil Ürünleri Geliştirme San. Ve Tic. A.Ş kişisel verileri, şirket web adresi, mobil uygulamalar, sosyal medya hesapları,e-mail adresi gibi elektronik/dijital ortamlardan doğrudan müşterilerden, hizmetlerin doğru kullanımı ve müşterinin ihtiyaçları uyarınca hizmetlerde gerekli iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi için müşteri tarafından ve müşterinin yararlanmakta olduğu hizmetlerden, potansiyel müşteri adaylarının kendilerinden; Şirketimizin hizmetlerinin müşterilerimiz tarafından kullanılmasını sağlayacak olan çözüm ortaklarımız, diğer iş ortaklarımız vasıtasıyla; fax, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak öğrenilen verileri, Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır:

• Gerekli olduğu durumlarda sizlerden aldığımız açık rızanız (ör: ürün ve/veya hizmetler ile ilgili pazarlama, tanıtım, değişiklik ve bakım hizmetlerinin amacıyla iletişime geçilmesi)• Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi (ör: ürün ve/veya hizmet faturalarında yer alan bilgilerin işlenmesi vb. durumlar)• Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin islenmesinin gerekli olması• Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar• Sizlerin kişisel verilerinizi paylaşmanız (ör: talep ve şikayetleriniz ile ilgili şirketimiz ile iletişime geçmeniz vb. durumlar)• Sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, sizlerin verilerini işlememizin zorunlu oluşu (ör: herhangi bir hukuki ihtilaf ile karşılaşılması ihtimali dahilinde verilerinizin dava zamanaşımı sürelerince tarafımızca muhafaza edilmesi)

IV. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel Veri Koruma Kanun’a göre kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Şirketimiz, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen önlemleri yeterli düzeyde alır. Şirketimiz, daha iyi hizmet verebilmesi için kişilerin özel nitelikli verilerini ancak ilgili kişiden rıza alarak ve sadece toplama amacına hizmet etmesi için işleyecektir.

V. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Trend Kuru Temizleme Tekstil Ürünleri Geliştirme San. Ve Tic. A.Ş tarafından toplanan kişisel verileriniz; Aydınlatma Metni’nin II. Maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik İş/Çözüm Ortaklarımıza, Şirket yetkililerimize, Tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu/özel kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.

VI. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,• KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,• KVK Kanunu 7. maddede (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

VII. Kişisel Verileriniz İşleneceği Süreler

KVK Kanununa uygun olarak, işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVK Kanunu madde 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

VIII. Şirketimizin Kişisel Verilerinizi Kanunlar Gereği Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceği Durumlar

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Şirketimiz, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir: Kanunlarda açıkça öngörüldüğü haller;

• Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,• Şirketimiz ve ilişkili şirketleri/kuruluşları, Aydınlatma Metni’nin III. Maddesinde belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,• Şirketimizin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,• Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,• Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

IX. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Talepte Bulunmak İçin:

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği/belirleyeceği yöntem(ler)le Şirketimize iletebilirsiniz.

• Başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile,• Noter vasıtasıyla,• Başvuru Sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan güvenli elektronik imza ile imzalanmış yada kayıtlı başvuru sahibinin elektronik posta adresinden Şirket kayıtlı elektronik posta adresine trendkurutemizleme@hs01.kep.tr ya da info@trendyikama.com’a gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir.

Kişisel verileriniz ile ilgili konularda trendkurutemizleme@hs01.kep.tr ya da info@trendyikama.com’a e-posta adreslerinin kullanılması gerekmekte olup, bu kanallar dışında gelen talep ve bildirimler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel verilere ilişkin haklar yalnızca kişilerin kendilerine ait veriler hakkında kullanılabilecektir. Formu dolduran ve ekinde kimliğinizi tespit edici resmi belgeler bulunan kişinin kendisi dışındaki kişilerin verilerine ilişkin talepler dikkate alınmayacaktır. Kimliğinizi tespit edici resmi belgeler eklenmeyen formlar dikkate alınmayacaktır. Veri silme talepleri yerine getirildiğinde dahi resmi makamlar tarafından talep edildiği takdirde verileri resmi makamlarla paylaşmakla yükümlü olduğumuzu bilgilerinize sunarız.Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Şirket talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

TREND KURU TEMİZLEME TEKSTİL ÜRÜNLERİ GELİŞTİRME SAN.TİC.A.Ş BAŞVURU FORMU

 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin forma ulaşmak için tıklayınız.

Bizi Arayın